sangbad lahar logo

আপুনিও আগবঢ়াওক সহায় এধানি ।

মালয়বাৰীৰ তিনি ভগ্নীলৈ সহস্ৰজনে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত , আপুনিও আগবঢ়াওক সহায় এধানি ।
এই 30963446956 (ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক মালয়বাৰী)
IFSC– SBIN0007297 একাউণ্ট নম্বৰৰ যোগেদি ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *